Η αναβάθμιση θα περιλαμβάνει:

Ανανέωση UI και απλοποίηση χρηστικότητας με σκοπό την βελτίωση του UX (Μενού λίστας, Κουμπιά, Ταξινόμηση).
Ανανέωση σε Greek Language Pack με ποσοστό μετάφρασης 99% (από 91%).
Βελτιστοποίηση κώδικα σε native linux (Php, Javascripts, Python) ώστε να μπορέσει η εφαρμογή να απορροφήσει περισσότερους πόρους και να γίνει ακόμη γρηγορότερη (23% γρηγορότερη).

 • Fixed #1489 – Duplicating report with a chart removes the chart from the original report
 • #2075 Suggestion – Email templates chooser: sort by name!
 • #628 Suggestion – PDF-templates: Allow selection of page format and orientation per template
 • #712 Suggestion – Sort PDF Templates when generating Letter
 • Fixed #3299 – Module builder and adding relationship fails in PHP 7.1
 • Fix #3238 – Remove Save and Continue Button
 • Fixed #2753 – Table header background issue (Soft 7)
 • Fixed #2795 – Checkbox Internal on Cases Detail View is without label
 • Fixed #2796 – SugarFeed content cut for UTF-8
 • Fixed #2898 – PDF Template Not Placing Header on First Page
 • Fixed #2917 – Products, created but not shown in the “Products” subpanel of “Product Categories”
 • Fixed #2970 – Saturday (marker_image_list) – typo
 • Fixed #3028 – Image missing from SoftP theme image directory
 • Fixed #3136 – TextAreas – it shows multirow text edited by inline edit as a text in one row in detaiview
 • Fixed #3147 – Can not change tabs in DetailView after added an entity in a subpanel in SoftP
 • Fixed #1719 – Cannot create email campaigns on SoftCRM using MySQL 5.7
 • Fixed #2695 – Other user’s profiles accessable by non-admin users
 • Issue #3261 – Customer Portal Welcome Email Blank
 • Fixed #3108 – Campaign summary dropdown next items creates error
 • #3204 Improvements to Project module
 • Fixes #2787 by checking allowed cron users
 • Fix #3247 – Soft7 inline editing does not work
 • Fixed #3201 – Products_Quotes as a word in language files
 • Fixed #3250 – Telephone Numbers in Inline Editing not parsed correctly.
 • Fixed #1521 – Embedded images in email templates are sent as attachments
 • Fix #2277 – Mass Update with Dynamic Dropdowns
 • Fix #2806 – Dashlets wrong data on auto refresh
 • Fixed #3217 – Security Group Subpanel
 • Fixed #3225 – Calendar body is not shown after PHP 7.x update
 • Fixed #3241 – AOS_Contracts subpanel on Documents is empty
 • Fixed #3222 – Location field doesn’t show in Meetings email notifications
 • Fixed #3212 – AOD_Index permissions check on upgrade can fail on deleted files
 • Fixed #905 – Calling custom folder facebook/twitter mapping</li>
 • Fixed #3334 – Hover variables in Soft P theme variables.scss